Menu

Podstawa programowaZałączniki do rozporządzeniaMinistra Edukacji Narodowejz dnia 30 maja 2014 r.(Dz.U. 2014 r. poz. 803)PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGODLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGOPodstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieciobjętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równejmierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnejzabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.Celem wychowania przedszkolnego jest:1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnychdzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jestdobre, a co złe;3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowychi trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmii dorosłymi;5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanychmożliwościach fizycznych i intelektualnych;6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grachsportowych;7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanieumiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzezmuzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnotynarodowej) oraz postawy patriotycznej;10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywnościi samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;11) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ichświadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki językówobcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniuumiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej;12) w przedszkolach umożliwiających dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych orazspołeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r.o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. nr 17, poz. 141, z późn. zm.),podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – przygotowanie dzieci doposługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanieich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki językamniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych.Przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz poszczególni nauczyciele podejmują działaniamające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego dziecka, stosownie do jego potrzebi możliwości, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych, w tym dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniuumiarkowanym lub znacznym – stosownie także do ich możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraztempa rozwoju psychofizycznego.Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola oraz innej formywychowania przedszkolnego. W każdym z obszarów są podane umiejętności i wiadomości, którymi dziecikończące wychowanie przedszkolne powinny się wykazywać.Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieciw następujących obszarach:1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodnefunkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się doinnych w domu, w przedszkolu, na ulicy;2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawachi w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;3) w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;4) wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują sięw trudniejszych warunkach, a także że nie należy wyszydzać i szykanować innych;5) umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takieinformacje.2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dziecido utrzymywania ładu i porządku.Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:1) umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby;2) właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;3) samodzielnie korzysta z toalety;4) samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież;5) utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:1) zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym,gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;2) mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji lub komunikuje się w inny zrozumiałysposób;3) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;4) w zrozumiały sposób mówi lub w inny sposób komunikuje o swoich potrzebach i decyzjach.4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniusiebie i swojego otoczenia.Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:1) przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach(wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);2) grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiektysą podobne, a te są inne;3) stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:1) dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;2) dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że przyjmowanie lekarstwi zastrzyki są konieczne;3) jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnymruchowo;4) uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku,w sali gimnastycznej.6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:1) wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;2) orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i w korzystaniu ze środków transportu;3) zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;4) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);5) próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie,gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:1) wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze,w kinie;2) odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwaćsię rekwizytami (np. maską).8. Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:1) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowymśpiewie, w tańcach i muzykowaniu;2) dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku) i wyraża je ruchem;3) wyraża stany emocjonalne, pojęcia i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej –instrumentalnej (z użyciem instrumentów perkusyjnych oraz innych przedmiotów), wokalnej i ruchowej;4) w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:1) umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu(takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;2) przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraztradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;3) wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i architekturąwnętrz).10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzeniezainteresowań technicznych.Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:1) wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), mapoczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa radość z wykonanej pracy;2) używa właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania;3) interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym), próbuje rozumieć,jak one działają, i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich.11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:1) rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; podejmujerozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody (np. nie stoi pod drzewemw czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę);2) wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiałwiatr; stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości.12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:1) nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, nałące, w lesie;2) wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm)i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);3) potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposóbczłowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:1) liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego;2) wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorachzastępczych;3) ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi;4) rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby,a także w odniesieniu do innych obiektów;5) wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą;6) zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:1) potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewymgórnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;2) potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jestprzedstawione na obrazkach;3) dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i naukipisania;4) interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania;5) słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami;6) układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowacho prostej budowie fonetycznej;7) rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeńi symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:1) wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie one pracują, czym się zajmują;2) zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznychpełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka;3) wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;4) nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej;5) wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:1) uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych;2) rozumie bardzo proste polecenia i reaguje na nie;3) powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie;4) rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami,rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.17. Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiemregionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującejsię językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościachnarodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:1) uczestniczy w zabawach prowadzonych w języku mniejszości narodowej lub etnicznej lub językuregionalnym;2) rozumie bardzo proste polecenia wydawane w języku mniejszości narodowej lub etnicznej lub językuregionalnym i reaguje na nie;3) powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie w języku mniejszości narodowej lubetnicznej lub języku regionalnym;4) rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych w języku mniejszości narodowej lubetnicznej lub języku regionalnym;5) wie, do jakiej wspólnoty narodowej, etnicznej lub językowej należy;6) zna godło swojej wspólnoty narodowej, etnicznej lub językowej.Zalecane warunki i sposób realizacjiW trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wiekuprzedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu orazinnej formie wychowania przedszkolnego, w rozliczeniu tygodniowym:1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przyniewielkim udziale nauczyciela);2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu) dzieci spędzająw ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęciasportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programuwychowania przedszkolnego;4) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą sięw szczególności czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne).Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwościi potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należyprzeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem takiejanalizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:1) rodzicom w poznaniu stanu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli jew osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;2) nauczycielowi przedszkola oraz innej formy wychowania przedszkolnego przy opracowaniu indywidualnegoprogramu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającymrozpoczęcie nauki w szkole podstawowej, a w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebiekształcenia specjalnego– zespołowi nauczycieli i specjalistów przy opracowywaniu lub modyfikowaniu indywidualnego programuedukacyjno-terapeutycznego;3) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej przeprowadzającym, w razie potrzeby związanej zespecjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pogłębioną diagnozę dziecka.W wielu obszarach wychowania przedszkolnego występują treści edukacji zdrowotnej. Ze względu na dobrodzieci należy zadbać o kształtowanie ich świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowiew codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, współpracując w tym zakresie z rodzicami.Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różnedziałania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przedewszystkim w formie zabawy.Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjachżycia codziennego.Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcymnowożytnym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączeniedo zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek, materiałów audiowizualnych w języku obcym.Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieciuczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki językobcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy.Realizację programu wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową wychowaniaprzedszkolnego, w oddziale w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego, zależnie od czasupracy oddziału lub innej formy wychowania przedszkolnego, powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom.Prowadzenie zajęć lub części zajęć z zakresu kształtowania sprawności fizycznej dzieci, wychowania przezsztukę oraz przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym można powierzyć innymnauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje określone w przepisach w sprawie szczegółowychkwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnićnauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze nauczyciele:1) systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanychw przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego; zapoznają rodziców z podstawą programowąwychowania przedszkolnego i włączają ich do procesu nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętnościw niej określonych;2) informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięćrozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie one natrafiają;3) zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola lub innej formy wychowaniaprzedszkolnego, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej nauczyciele powinni znaćpodstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego.

Menu dodatkowe

Dzisiaj jest

piątek,
02 października 2020

(276. dzień roku)

Święta

Piątek, XXVI Tydzień zwykły
Rok A, II
Wspomnienie św. Aniołów Stróżów

Licznik

Liczba wyświetleń:
2750758